Koncepce speciální mateřské školy Vilík

Charakteristika školy:

Speciální mateřská škola Vilík je soukromé předškolní zařízení, které poskytuje kvalitní alternativu předškolního vzdělávání pro děti s různými druhy handicapu. Zabývá se výchovou a vzděláváním dětí s kombinovaným postižením, autismem, vadami řeči, poruchami chování a mentálním postižením v kombinaci s dalšími handicapy a sociálním znevýhodněním.

 

Poskytuje vzdělávací programy:

 • Vzdělávací program pro děti s poruchou autistického spektra

 • Vzdělávací program Příprava předškoláka

 • Praktický seminář jak pracovat s dítětem s PAS

Provoz školy: Celodenní provoz od 7:00 do 16:30 hod.

Kapacita školy: 6 dětí

Kapacita školní jídelny – výdejny: 8 strávníků

Počet tříd: 1 třída – jednotřídní předškolní zařízení pro děti se specifickými poruchami od 3 – do 7let

 

Koncepce mateřské školy

Vycházíme i z toho, že děti se speciálními potřebami mají tytéž potřeby jako ostatní děti, avšak je pro ně specifický způsob prožívání a uspokojování. Z tohoto důvodu je koncepce MŠ zaměřena na:

 

 • Principy integrující podporu psychického a fyzického zdraví.

 • Rozvoj žádoucí komunikace mezi vrstevníky i vůči okolnímu světu.

 • Získání zdravého sebepojetí.

 • Primární prevenci sociopatologických jevů u dětí předškolního věku.

Hlavní cíle výchovně vzdělávací práce školy:

 

Cíle dlouhodobé:

 • usilovat o všestranný rozvoj osobnosti každého jednotlivého dítěte, podporovat u dětí tělesné a duševní zdraví a připravit děti co nejlépe na vzdělávání v základní škole

 • usilovat o dosažení co největší míry soběstačnosti u dětí, snažit se o snižování závislosti na pečujících osobách, zaměřit se na postupnou integraci do běžného života

 • vést děti k prosociálnímu chování, vzájemné ohleduplnosti a pomoci, pěstovat v nich odpovídající volní vlastnosti, učit pěkným vzájemným vztahům,

 • na základě nových poznatků v oblasti speciální pedagogiky zavádět nové vzdělávací metody a postupy, upravovat a inovovat prostředí třídy

Zajištění provozu SMŠ

Materiální zajištění:

Prostory určené pro Speciální mateřskou školu jsou plně vyhovující, splňují veškeré funkční i estetická kritéria předškolního zařízení, dále je vybavena odpovídajícím nábytkem, pomůckami určenými k této činnosti. Zároveň odpovídají i počtu dětí. Děti se samy podílejí svými výtvory na úpravě a výzdobě prostředí. Dětské práce zkrášlují nejen šatnu a chodbu přístupné rodičovské veřejnosti, ale i prostředí ve třídě. V budoucnu bychom rádi vybavili SMŠ i o interaktivní tabuli, včetně tabletu.

 

Stravování dětí:

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava – SMŠ zajišťuje stravování dovozem jídel od smluvního dodavatele za dodržení hygienických podmínek. Svačinky se připravují ve školní – výdejně.

Dbáme na pitný režim – nápoje se obměňují. V letních měsících je dětem zajištěno podávání tekutin během venku. Každé dítě má svůj hrneček.

 

Psychosociální prostředí:

Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem prostředí, kde se cítí spokojeně, jistě a bezpečně. Učitelka je pro děti nejen autoritou, ale hlavně důvěryhodným partnerem, přítelem. Je kladen důraz na respektování potřeb a možností dítěte a na jeho individualitu. Všechny děti mají ve škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Volnost a osobní svoboda je vyvážená s nezbytnou mírou omezení vyplývající z nutnosti dodržovat potřebný řád a učit tak děti pravidlům soužití. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost a vzájemnou pomoc a podporu. Dbáme na to, aby bylo chváleno nejen za výkon, ale i za snahu a účast. Podporujeme dítě nebát se pracovat samostatně, rozvíjíme jeho sebevědomí.

 

Personální a pedagogické zajištění školy:

Pedagogický tým se skládá celkem ze dvou pedagogů, 1 asistenta pedagoga. Všechny pedagogické pracovnice mateřské školy mají odborné vzdělání na pedagogických školách, splňují odbornou pedagogickou způsobilost k vykonávání funkce učitelky mateřské školy, nebo si jí doplňují.

 

Provozní pracovnice: školnice

Externí pracovnice: mzdová účetní

Ostatní specializované služby jsou zajištěny odborníky SPC Děčín, PPP Děčín.

Vztahy a komunikace mezi pracovnicemi jsou přátelské, vstřícné.

 

Finanční zajištění:

 • Statutární město Děčín

 • MŠMT

 • Příspěvky od rodičů

 • Sponzorské dary