SPECIÁLNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA VILÍK

je předškolní zařízení pro vzdělávání dětí se specifickými potřebami.

Zaměřuje se zejména na péči o děti

• s kombinovaným postižením různého druhu a závažnosti,
• s vadami řeči,
• s psychomotorickým a jiným opožděním,
• s ADHD, s ADD,
• s mentálním postižením,
• s autismem, s PAS,
• a jinými somatickými problémy
 

Speciálně pedagogická péče na míru každému dítěti zvlášť

• každé dítě má svůj individuální vzdělávací plán
• výchovně vzdělávací činnost provádějí odborní pedagogové 
• s každým dítětem denně pracuje speciální pedagog individuálně
• pedagogové respektují individuální zvláštnosti každého dítěte, usilují o všestranný rozvoj jeho 
osobnosti, podporují jeho zdravé sebevědomí a toleranci k ostatním
 

Formy a metody pedagogické práce, včetně alternativních

• situační a prožitkové učení
• kooperativní učení
• strukturované učení
• prosociální výchova
• pedagogické terapie
 
 
 
Do SMŠ Vilík jsou děti i nadále přijímány v průběhu 
celého školního roku v závislosti na naplněnosti 
do maximální kapacity zpravidla od tří let věku dítěte. Děti mladší jsou přijaty výjimečně po individuálním posouzení.
Individuální konzultaci u ředitelky SMŠ Vilík je možné dohodnout na tel. čísle 603 156 997.